Vedtægter

      VEDTÆGTER

                        Scroll ned på dokumentet under for at læse alle vedtægtene.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SLOTSGÅRDEN


§ 1

Navn og hjemsted (1.1)

Foreningens navn er Andelsboligforeningen Slotsgården. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune.


§ 2

Formål (2.1)

Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. nr. 43 b af Frederiksberg, beliggende Allégade 25 A, 25 B og 25 C.


§ 3

Medlemmer (3.1)

Som medlem kan optages enhver der er indehaver af en bolig eller en forretning eller som med bestyrelsens god-kendelse samtidig med optagelsen bliver indehaver af en bolig eller en forretning i ejendommen. Hvert medlem må kun have én lejlighed og er forpligtet til at bebo lejligheden, jfr. dog §11. 


(3.2) Der udstedes andelsbevis lydende på navn. Bortkommer andelsbeviset kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.


§ 4

Indskud (4.1)

Indskud udgør et beløb svarende til 2 måneders boligafgift pr. datoen for foreningens overtagelse af ejendommen.


(4.2) Såfremt en lejlighed, der ikke tidligere har været andelslejlighed, overgår til at være andelslejlighed, skal der - udover det i stk. 1 nævnte indskud - betales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter reglerne i § 14 kan godkendes ved overtagelse af andel og lejlighed.


§ 5

Hæftelse (5.1)

Medlemmerne hæfter kun solidarisk for den pantegæld, der indgår i ejendommen samt for bankgæld, sikret ved ejerpantebrev i ejendommen, såfremt panthaverne har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser alene med deres indskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital og ikke forrentes.


(5.2) Et medlem eller hans/hendes bo hæfter efter stk. 1, 1. punktum, indtil en ny andelshaver har overtaget lejligheden og dermed er indtrådt i forpligtelsen.


§ 6

Andel (6.1)

Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.


(6.2) Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 13-20, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 b. Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.


(6.3) Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr til foreningen for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningslovens § 4 a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v. Desuden kan foreningen kræve et gebyr fra andelshaveren til foreningen i forbindelse med salg.§ 7

Boligaftale (7.1)

Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftlig boligaftale i hvilken boligafgiften og de øvrige vilkår skal angives.


(7.2) Indtil boligaftalen er oprettet anvendes som boligaftale sædvanlig huslejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.


§ 8

Boligafgift (8.1)

Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen.


(8.2) Ved for sen indbetaling af boligafgift kan opkræves gebyr svarende til det påkravsgebyr, der ifølge lejeloven kan opkræves ved for sen betaling af leje.


§ 9

Vedligeholdelse (9.1) 

Andelshaverne har pligt til at vedligeholde lejligheden med maling, hvidtning og tapetsering samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven påhviler en lejer eller som efter særlig generalforsamlings-vedtagelse er pålagt andelshaveren.


(9.2) Vedtager generalforsamlingen at iværksætte forbedringer i ejendommen, kan en

andelshaver ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse.


§ 10

Forandringer (10.1)

Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden. Inden væsentlige forandringer udføres, skal de anmeldes til bestyrelsen.


(10.2) Arbejder, der kræver byggetilladelse, må ikke iværksættes, før byggetilladelsen har været forevist bestyrelsen.


§ 11

Udlejning m.v. (11.1)

En andelshaver kan helt eller delvis udleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven. Herudover kan han/hun kun udleje eller udlåne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse.


§ 12

Husorden (12.1)

Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v.


(12.2) Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død.


§ 13

Overdragelse af andelen (13.1)

Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han/hun berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i stk. 2 til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i lejligheden. Bestyrelsen skal godkende den nye, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. Den nye andelshaver skal ved overdragelsen være fyldt 18 år. Dog har bestyrelsen ret til at give dispensation i særlige tilfælde.


(13.2) Fortrinsret til at overtage andel og lejlighed skal gives i nedenstående rækkefølge:


A Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til en person, der er beslægtet med andelshaveren i lige op- og nedstigende linie, eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen. Fremlejetagere kan ikke sidestilles med husstandsmedlemmer.


B Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter anciennitet som boende i nuværende bolig. Fortrinsretten i henhold til første punktum er dog betinget af, at den fortrins-berettigede andelshavers lejlighed frigøres, således at indstillingsretten vedrørende den således ledigblevne

lejlighed - hvis det ønskes - overlades til den fraflyttende andelshaver.


C Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.


D Andre personer, der er indtegnet på venteliste nr. 1 hos bestyrelsen efter indstilling fra en andelshaver. Hver andelshaver eller flere andelshavere, der i fællesskab ejer én andel er kun berettiget til at have én person indstillet på venteliste nr. 1. Den, der først er indtegnet på venteliste nr. 1, går forud for de senere indtegnede.


E Andre personer, der er indtegnet på venteliste nr. 2 hos bestyrelsen efter indstilling fra en andelshaver. Hver andelshaver eller flere andelshavere, der i fællesskab ejer én andel er kun berettiget til at have én person indstillet på venteliste nr. 2. Den, der først er indtegnet på venteliste nr. 2, går forud for de senere indtegnede. 


(13.3) Overdragelse i strid med bestemmelserne i stk. 1 og 2 er ugyldige, og den pågældende mister derved sin indstillingsret.


§ 14

Overdragelsessum (14.1)

Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen efter lovgivningens regler herom.


§ 15

Pris for forbedringer (15.1)

Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse, udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.


Inventar og løsøre (15.2) 

Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen eventuelt fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelses-tilstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsbolig-foreningsforhold. Parterne udpeger i forening skønsmanden. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten.


(15.3) Skønsmanden skal indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvori prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaver som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved skønnet.


§ 16

Fremgangsmåden (16.1)

Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af Andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt det seneste årsregnskab og budget, en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne og prisfastsættelse og om straf i henhold til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.


(16.2) Mellem køber og sælger oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens godkendelsespåtegning.


(16.3) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardformular.


(16.4) Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine eventuelle tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Såfremt afregningen sker inden fraflytning, er foreningen berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler ved overtagelsen.


(16.5) Snarest muligt efter køberens overtagelse af lejligheden, skal han/hun med bestyrelsen gennemgå lejligheden for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget sammen med lejligheden.


(16.6) Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til den fraflyttende andelshaver, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.


§ 17

Overdragelse på bestyrelsens foranledning (17.1)

Har andelshaveren ikke inden én måned efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 16.


§ 18

Overdragelse uden fraflytning (18.1)

En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem. Overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen.


§ 19

Dødsfald (19.1)

Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden. Samme ret har, jf. § 13 stk. 2A, en person, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.


(19.2) Såfremt ægtefællen ikke ønsker at fortsætte medlemskab og beboelse, har han/hun ret til efter reglerne i § 13 at indstille, hvem der skal overtage andel og lejlighed.


(19.3) Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret i henhold til stk. 1 og stk. 2, skal overdragelsen ske efter reglerne i § 13 stk. 2. Erhververen skal også i dette tilfælde godkendes af bestyrelsen, ligesom prisen for overdragelsen skal godkendes.


(19.4) Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, indtræder 3 måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 16.


§ 20

Samlivsophævelse (20.1)

Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden.


(20.2) Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter lejligheden, skal ægtefællen indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer retten til boligen. I modsat fald bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed efter reglerne i §13.


(20.3) Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.


§ 21

Opsigelse (21.1)

Andelshaverne kan ikke opsige medlemskab af forening og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 13-18.


§ 22

Eksklusion (22.1) 

I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten

bringes til ophør af bestyrelsen:


A Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud,

boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art.


B Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav

ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jf §9.


C Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens

virksomhed eller andre andelshavere.


D Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en

større pris end godkendt af bestyrelsen.


E Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens

bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.


(22.2) Hvis eksklusionen begrundes i restance, er bestyrelsens afgørelse endelig. I andre

forhold kan spørgsmålet indankes for næste ordinære eller ekstraordinære

generalforsamling til endelig afgørelse.


(22.3) Efter eksklusion kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 17.


§ 23

Generalforsamling (23.1)

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:


1 Valg af dirigent.

2 Bestyrelsens beretning.

2a Meddelelser fra udvalg.

3 Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt godkendelse af

årsregnskabet.

4 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om

eventuel ændring af boligafgiften.

5 Indkomne forslag.

6 Valg til bestyrelsen.

7 Valg af revisor.

8 Eventuelt valg af administrator.

9 Eventuelt.


(23.2) Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en generalforsamling eller et flertal af

bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller administrator

forlanger det med angivelse af motiveret dagsorden.


(23.3) Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at

revidere årsregnskabet. Revisoren skal udarbejde revisionsberetning.

Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisoren.


§ 24

Indkaldelse (24.1)

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og for ordinær generalforsamling være bilagt det reviderede årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget.


(24.2) Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen, eller andelshaverne på bestyrelsens foranledning ved opslag eller på lignende måde senest 2 dage før

generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.


§ 25

Adgang og stemmeret (25.1)

Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. Administrator og revisor samt repræsentanter for andelshaverne har adgang til at deltage i at tage ordet på generalforsamlingen.


(25.2) Hvert andelslejemål har én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver.


§ 26

Beslutninger (26.1)

Beslutninger på generalforsamlingen, herunder beslutning om pantsætning af fastejendom, træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagenhvor det drejer sig om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning. Der skal dog altid være mindst 1/5 af andelshaverne tilstede.


(26.2) Forslag om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning kan

kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af andelshaverne er tilstede

og med mindst 2/3 flertal. Er ikke 2/3 af andelshaverne tilstede på

generalforsamlingen, men stemmer mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan

der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget da kan endeligt vedtages

med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.


§ 27

Protokollat (27.1)

Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen og skal snarest muligt tilsendes andelshaverne.


§ 28

Bestyrelsen (28.1)

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre general-forsamlingens beslutninger.


(28.2) Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter.


(28.3) Som medlemmer til bestyrelsen og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstands-medlemmer. Som sådanne kan kun vælges én person fra hver husstand.


(28.4) Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Første gang, samt i tilfælde af valg af en helt ny bestyrelse, vælges formand og det bestyrelsesmedlem, der får flest stemmer, for 2 år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.


(28.5) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder sin valgperiode, indtræder suppleanten indtil udløbet af det fratrådte bestyrelsesmedlems valgperiode. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end 3, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. I påkommende tilfælde vælges sådanne indtrædende bestyrelsesmedlemmer for 1 eller 2 år efter reglerne i stk. 4.


§ 29


Bestyrelsesmøder (29.1) 

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det.


(29.2) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næst-formanden er tilstede.


(29.3) Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget.


(29.4) Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, som han/hun eller en person, som han/hun er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.


(29.5) Der tages referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Referatet skal forelægges næstfølgende bestyrelsesmøde til godkendelse. Beslutninger af almen interesse skal meddeles andelshaverne.


(29.6) I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.


§ 30

Underskrifter (30.1) 

Foreningen tegnes af formanden eller i hans forfald af næstformanden i forening med mindst 2 andre bestyrelses-medlemmer. For underskrift på checks kræves dog kun 2 underskrifter.


§ 31

Regnskab og Revision (31.1) 

Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal underskrives af administrator og hele bestyrelsen.


(31.2) Regnskabsåret er fra 1. november til 31. oktober.


§ 32

Opløsning (32.1) 

Hvis foreningen opløses, deles dens formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres indskud.


---------------------------------------------------------------------------

Disse vedtægter afløser vedtægter af 22. juli 1976.

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 17. marts 1981, ændret på ekstraordinær generalforsamling den 18. oktober 1982, ændret på ordinær generalforsamling den 16. januar 1984, ændret på ekstraordinær generalforsamling den 22. september 1987, ændret på ekstraordinær generalforsamling den 18. marts 2002, ændret på ekstraordinær generalforsamling den 21. maj 2007, ændret på ekstraordinær general-forsamling den 21. april 2008, ændret på ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2010, ændret på ordinær

generalforsamling den 30. marts 2011 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2016.


Frederiksberg, den 8. juni 2016.

I bestyrelsen: