Husorden

HUSORDEN FOR A/B SLOTSGAARDEN

 


 

Affald

Findes der i ejendommen affaldsskakt, må der til denne kun benyttes dertil egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede, således at skakten ikke bliverforurenet. Intet affald må henkastes i gården eller anbringes noget andet sted endi de tilstedeværende affaldsposer eller containere. Affald, som ikke fjernes med dagrenovationen uden ekstra betaling, skal lejeren fjerne for egen regning.

 

Badeværelse

Såfremt der er badekar, må det kun benyttes til badning. Af hensyn til natteroen iejendommen må vandhanerne, bortset fra hanerne i håndvaske, ikke benyttesmellem kl. 23 og kl. 6.

 

Bankning

Møbel- og tæppebankning samt udluftning af sengetøj o. lign. må kun finde stedpå de af udlejeren anviste steder og tider.

 

Brændsel

Brændsel må kun opbevares på det af udlejeren anviste sted og må kun op- ellernedbæres ad køkkentrappen.

 

Børn

Børn må ikke lege eller støje på trapper og gange. Lejeren skal drage omsorg for,at de hos ham boende eller i besøg værende børn ikke ved støjende adfærd er tilgene for de øvrige beboere.

 

Cykler, barnevogne o. lign.

Cykler, barne- og legevogne eller lign. må ikke henstilles på ejendommens trapper, gange, gård eller port.

 

Fyrværkeri

Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller i denne tilhørendegård, plads eller udhuse.

 

Husdyrhold

Det er ikke tilladt at holde andre husdyr end katte og der må højst være to kattepr. andel.

 

Motorkøretøjer

Automobiler må ikke henstilles således, at de generer ind- og udkørslen for andreautomobiler. Signalhorn må ikke benyttes i garagen eller gården. Benzin må ikkeopbevares i det lejede, udover hvad der forefindes i automobilet.Knallerter ogmotorcykler må ikke henstilles i ejendommens port eller gård, og det er strengtforbudt at starte motoren og køre i gården.

 

Musiceren

Musiceren i erhvervsøjemed må ikke finde sted uden udlejerens skriftlige samtykke. Anden musiceren samt støjende underholdning i øvrigt må kun udøvessåledes, at den ikke er til gene for de øvrige beboere og aldrig efter kl. 23.

 

Støj

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen skalinstalleres så ledes at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøjmå ikke finde sted efter kl. 20.


 

Vaskerum og tøjtørring

Vaskerummet må efter endt afbenyttelse gøres ryddeligt og rent.

Vaskerumsnøglen afleveres sidste dag kl. 18. Tøj må kun tørres på de anviste pladser og rum. Tøjtørring må ikke finde sted fra vinduer, trapper eller på altaner.Tøj, som ophænges i tørrerum, må ikke dryppe på gulvet. Tørrerum skalafleveres i rengjort stand.

 

Vinduer

I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinduer i lofts- og kælderrum holdes lukkede.

 

W.C.-regler

Der må kun benyttes toiletpapir i W.C., og intet som kan tilstoppe afløbet må kastes i W.C.- skålen. Såfremt cisternen bliver utæt, skal dette straks anmeldes til udlejeren eller dennes stedfortræder.


 

.